فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی

New attitudes in human geography

فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که در سال، ۴ شماره از آن منتشر می شود. رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف جغرافیایی کشور که برای چاپ ارسال می گردد ضروری است. مقالات پس از بررسی و تایید به وسیله هیات تحریریه مجله، قابل چاپ خواهد بود

فصلنامه"نگرشهای نو در جغرافیای انسانی"با رتبه علمی- پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و با استناد به جلسه مورخ ۱۳۹۰.۴.۲۲ " کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" حایز رتبه علمی-پژوهشی می باشد و دارای تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رای پنجاه یکمین جلسه مورخ۱۳۸۷.۹.۱۱ کمیسیون مجله نگرشهای نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار راحایز شرایط چاپ دانست.و مجله نگرشهای نو در جغرافیای انسانی بر اساس پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۳۸۸.۸.۴ دارای شرایط علمی-پژوهشی شناخته شد. لذا اساتید،صاحبنظران،کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات